Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

Tájékoztató a közérdekű adatok igényléséről

Tájékoztató

A közérdekű adatok egyedi igénylésének
és teljesítésének szabályairól

1. Közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt az Intézet alábbi elérhetőségein.

A közérdekű adat igénylésének teljesítése nem függhet jogos érdektől, az adatkérés teljesítésének nem feltétele, hogy az adatkérő az adatot valamilyen célból kérje, az igényt önmagában az érdeklődés is megalapozza.

2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Írásban: Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi utca 21.
Postacím: 1461 Bp. Pf.: 292.
Elektronikusan: Központi e-mail cím: eki@eki.hu
Szóban: az ügyfélfogadás rendje szerint munkanapokon:
• hétfőtől-csütörtökig: 08:30-15:00
• pénteken: 08:00-12:00
Telefonon: (06-1) 430-25-13 számon.

Az adatigénylés benyújtható a 3. pontban rögzített elérhetőségek bármelyikén is.

3. Az Intézeten belül a közérdekű adatigénylés lebonyolítására kijelölt ügyintéző személy Gyurcsik Éva, elérhetősége:

• telefonon: +36 30 409 33 48;
• fax: (06-1) 430-25-16;
• e-mail: gyurcsik.eva@eki.hu

Belső adatvédelmi felelős:

• név: Dr. Élő Gábor
• telefonon: (06-30) 647-55-11
• e-mail: drelogabesz@gmail.com

4. Az adatigénylési kérelemben meg kell adni azokat a személyes adatokat, amelyek az Intézet válaszadásához nélkülözhetetlenek (például név és e-mail cím). Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az Intézet munkavállalója felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.

5. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb a szükség szerint pontosított kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a szükség szerint pontosított kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

6. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az Intézet aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

7. Az adatigénylés teljesítéséről vagy megtagadásáról az Intézet főigazgatója dönt.

8. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül az Intézet levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

9. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Ilyen meg nem ismerhető adat lehet különösen az olyan személyes adat, amely nem minősül egyben közérdekből nyilvánosnak. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Intézet tájékoztatja. A költségtérítés mértékéről külön főigazgatói utasítás rendelkezik. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti az Intézet. Az Intézet a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentumrész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

10. A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez /1055 Budapest, Markó u. 27./ fordulhat jogorvoslatért, illetőleg kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól /1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/b./ is az Intézet eljárása jogszerűségének vizsgálatát.

11. A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos további rendelkezéseket az Intézet „AZ ADATVÉDELEMRŐL, A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL, ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA„ tartalmazza, amely elektronikusan letölthető az alábbi linkre kattintva.

Szabályzat letöltése